สังคมไทยในอนาคต “ซีพี ออลล์” คว้าสมาชิกดัชนี DJSI – DJSI World

ซีพี ออลล์ได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดจากพนักงานทุกคน ทุกระดับร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ กำกับดูแลกิจการด้วยความสุจริต โปร่งใส เคารพกฎหมาย และมุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชั่น จนกลายเป็นธรรมาภิบาลประจำใจของคนซีพี ออลล์ ทุกคน จึงสามารถกล่าวได้ว่า เรามี ESG in process ในการทำงานทั้งระบบ”