เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน นายจ้างที่มีลูกจ้าง อย่าลืมขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายใน 30 วัน

เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน   www.sso.go.th ว่างงาน   เช็คเงินว่างงานประกันสังคม เข้าวันไหน    รายงานตัวว่างงาน    เช็คเงินว่างงานประกันสังคม 2565    ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา33    รายงานตัวว่างงานประกันสังคม    รายงานตัวว่างงานออนไลน์    เช็คประกันสังคม

 

 

เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน  นายจ้างที่มีลูกจ้าง อย่าลืมขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายใน 30 วัน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 7 กรณี นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า www.sso.go.th ว่างงาน การขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ประกอบธุรกิจ หรือมีการรับลูกจ้างใหม่จะต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน หากสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายจ้างสามารถยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

 

เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน

 

เช็คเงินว่างงานประกันสังคม เข้าวันไหน

ส่วนภูมิภาคสามารถยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา เช็คเงินว่างงานประกันสังคม เข้าวันไหน  ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยกรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ทั้งกรณีลูกจ้างที่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบประกันสังคมและลูกจ้างที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว ถ้ากรณีผู้ประกันตนเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

รายงานตัวว่างงาน

แต่หากเป็นกรณีที่กิจการเป็นเจ้าของคนเดียว รายงานตัวว่างงาน เจ้าของกิจการคือนายจ้างจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้ ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานนั้น ถือเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประกันตนด้วยสิทธิประโยชน์  7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพและกรณีว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

 

เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน

 

เช็คเงินว่างงานประกันสังคม 2565

ส่วนภูมิภาคสามารถยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา เช็คเงินว่างงานประกันสังคม 2565 ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยกรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ทั้งกรณีลูกจ้างที่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบประกันสังคมและลูกจ้างที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว ถ้ากรณีผู้ประกันตนเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา33

แต่หากเป็นกรณีที่กิจการเป็นเจ้าของคนเดียว ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา33 เจ้าของกิจการคือนายจ้างจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้ ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานนั้น ถือเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประกันตนด้วยสิทธิประโยชน์ 7 กรณี  ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รายงานตัวว่างงานประกันสังคม กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพและกรณีว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

 

เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน

 

รายงานตัวว่างงานประกันสังคม

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม รายงานตัวว่างงานออนไลน์ เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ประกอบธุรกิจ หรือมีการรับลูกจ้างใหม่จะต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน หากสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช็คประกันสังคม นายจ้างสามารถยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน

 

 

ขอบคุณเครดิต  pptvhd36.com

 

ข่าวแนะนำ