อาชญากรรม อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ กับการหาคำตอบในคดีอาชญากรรม

อาชญากรรม อาชญากรรม แปลว่า  อาชญากรรม 6 ประเภท  คดีอาชญากรรม  อาชญากรรม มีอะไรบ้าง  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ตรวจอาชญากรรม  อาชญากรรมไซเบอร์  ข่าวอาชญากรรมดังๆ

 

กฤษณพงค์ พูตระกูล

 

อาชญากรรมรศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาเเละการบริหารงานยุติธรรมอาชญากรรม แปลว่า มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ศาสตร์ทางด้านอาชญาวิทยาเป็นการศึกษาทางด้านอาชญากรรมโดยศึกษาตั้งแต่ สาเหตุ มูลเหตุ แรงจูงใจ ของการกระทำความผิดว่าเพราเหตุใดคนจึงก่ออาชญากรรม ทั้งยังศึกษาแนวทางในการแก้ไข ฟื้นฟู พฤตินิสัยของคนที่กระทำความผิดให้สามารถกลับตัวเป็นคนดี และกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข อาชญากรรมไซเบอร์ นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมุ่งเน้นไปที่การศึกษา แนวทางในการป้องกันอาชญากรรมอีกด้วยอย่างไรก็ตาม การศึกษาทางด้านอาชญาวิทยา ได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยปี ซึ่งในต่างประเทศให้ความสำคัญในศาสตร์ด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมองว่าการใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ในการลงโทษคน ถึงแม้จะเพิ่มอัตราโทษให้รุนแรงขึ้น แต่คนก็ยังกระทำความผิด เพราะฉะนั้น ศาสตร์ทางด้านนี้จึงเป็นคำอธิบายได้ดี เพราะจะมองไปที่เบื้องหลัง เบื้องลึกว่าทำไมคนๆ นี้จึงได้ก่ออาชญากรรม รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์

 

นักอาชญาวิทยา" แนะภาคเอกชนต้องซ้อมเอาตัวรอดเหตุ"กราดยิง"

อาชญากรรม แปลว่า

กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ศาสตร์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อาชญากรรม 6 ประเภท มีบทบาทและสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันเช่นกัน เพราะการจะพิสูจน์การกระทำความผิดของคนเราไม่สามารถจะรับฟังเพียงแค่คำพูด คำอธิบายของบุคคลเพียงเท่านั้น เพราะว่าวันนี้เขาอาจจะให้การโดยพูดอย่างหนึ่ง อีกวันก็พูดอีกอย่างหนึ่ง หรือกลับคำให้การที่เคยให้ไว้ ขณะเดียวกัน นิติวิทยาศาสตร์ จะเป็นสิ่งบ่งชี้ ว่าคนๆ นั้นพูดจริงหรือไม่ เช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง ในที่เกิดเหตุ การตรวจหาเส้นผม เส้นขน การสกัดหาดีเอ็นเอ (DNA) เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของบุคคล และยืนยันความเป็นตัวตนของบุคคล“จะเห็นได้ว่า ศาสตร์ทางด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน เพราจะเป็นคำอธิบายทั้งในเรื่องของปรากฎการณ์อาชญากรรม จนสุดท้ายปลายทาง

 

นักอาชญาวิทยา ยกคดี แตงโม นิดา เทียบคดีที่อังกฤษ ชี้กุญแจสำคัญคือ DNA ปัสสาวะท้ายเรือ

อาชญากรรม 6 ประเภท

อาจมองไปได้ถึงเรื่องนโยบายทางอาญาที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับนโยบาย หน่วยงานภาครัฐคดีอาชญากรรม หรือแม้กระทั่งในองค์กรต่างๆ ซึ่ฃจุดมุ่งหมายปลายทางคือต้องการให้สังคมเกิดความสงบสุข เรียบร้อย และปัญหาอาชญากรรมในสังคมอยู่ในระดับที่รับได้” สำหรับผู้ที่สนใจการเรียนการสอนทางด้านนี้ ในระดับปริญญาตรีเปิดสอนสาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกข่าวอาชญากรรมดังๆเปิดสอนในสาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม นักอาชญาวิทยาอาจใช้ความรู้ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการกระทำผิดในคดีใดคดีหนึ่ง แต่นักอาชญาวิทยาจำไม่เข้าไปพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยในการกระทำผิดในคดีดังกล่าว และจะจับกุมผู้กระทำผิดอย่างไร

 

ถอดบทเรียนคนหัวร้อน-ชักปืนบนถนน เหตุจากบรรทัดฐานสังคมไม่ชัดเจน?

คดีอาชญากรรม

ซึ่งเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นักอาชญาวิทยาอาจใช้ความรู้ทางอาชญาวิทยาและ ทัณฑวิทยาวิเคราะห์ถึงโทษและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ในคดีอาชญากรรมรายใดรายหนึ่ง แต่นักอาชญาวิทยาจะไม่เข้าไปตัดสินว่าควรถูกลงโทษจำคุกกี่ปี อาชญากรรม มีอะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องของผู้พิพากษา นักอาชญาวิทยาอาจใช้ความรู้ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาวิเคราะห์สาเหตุของการแหกคุกของนักโทษสำคัญรายหนึ่ง แต่จะป้องกันและจัดการกับนักโทษรายนั้นอย่างไรเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นักอาชญาวิทยาไม่ใช่นักนิติวิทยาศาสตร์เพราะในขณะที่นักนิติวิทยาศาสตร์เน้นที่การหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะนำไปสู่ผู้กระทำผิด แต่นักอาชญาวิทยาเน้นที่ ลักษณะทางสังคมและจิตใจของผู้กระทำผิดที่นำสู่การเปิดเผยถึงแบบแผนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดและตัวผู้กระทำผิดผู้ที่จะเป็นนักอาชญาวิทยาได้ส่วนใหญ่

 

พลิกวิกฤตศรัทธาตำรวจ ต้องกระจายอำนาจสู่ประชาชน" ผศ.พ.ต.ท. ดร. กฤษณพงค์ พูตระกูล

อาชญากรรม มีอะไรบ้าง

อาจเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาในด้านอาชญาวิทยามาในระดับปริญญาโท หรือเอก และต้องศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติงานทั้งทางวิชาการหรือปฏิบัติจนเกิดความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในงานเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมด้านใดด้านหนึ่ง แต่การที่จะรอบรู้และเชี่ยวชาญในด้านอาชญาวิทยาได้จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดความชำนาญและความรู้ลึกซึ้งอย่างแท้จริงอาชญากรรม มีอะไรบ้าง ดังนั้นไม่จำเป็นที่ผู้สำเร็จการศึกษาหรือเรียนรู้ด้านอาชญาวิทยามาทุกคนจะเป็นนักอาชญาวิทยา การจะเป็นนักอาชญาวิทยาได้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วจะต้องมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและทำการศึกษาเรียนรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความชำนาญสามารถที่จะมีผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ โดยผลงานทางด้านวิชาการ เช่น งานวิจัย บทความ หนังสือ หรืองานสัมมนาทางวิชาการ หรืองกึ่งวิชาการ กึ่งปฏิบัติ

 

นักอาชญาวิทยา ร่วมฟังเพื่อนแตงโมให้การ ตร. เพื่อวิเคราะห์ปมที่สังคมสงสัย

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

เช่นงานโครงการที่ประยุกต์ใช้ ตรวจอาชญากรรม วิชาการในการวิเคราะห์และขับเคลื่อนโครงการ สำหรับนักอาชญาวิทยาในประเทศไทยที่สมควรได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกองค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยาภายในประเทศไทย ในยุคแรกๆ คือ ดร.เอ็ด เอกู และอาจารย์สง่า ลี้ตระกูล ซึ่งเขียนตำราด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขึ้นเป็นคนแรกนับเป็นการนำวิชาอาชญาวิทยามาเผยแพร่ในประเทศไทยต่อจากนั้นจึงมีอาจารย์ไชยเจริญ สันติสิริ อาจารย์ชาย เสวิกุล   อาจารย์สง่า ลีนะสมิต อาจารย์ดร.เสริน ปุณณะหิตานนท์ และอาจารย์ทวี ชูทรัพย์ นับเป็นรุ่นแรกและรุ่นบุกเบิกอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาของไทย ก่อนที่จะตามมาด้วยรุ่นที่สอง รุ่นที่สามและรุ่นที่สี่ ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันอาชญากรรม

เครดิต www.thaipost.net